Πρακτικη Εξεταση Υποψηφιων Οδηγων B,C,D

εξεταση οδηγων δοκιμασιες
εξεταση οδηγων δοκιμασιες

Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και ικανοτήτων , που αναφέρονται στήν δεύτερη σελίδα του Δ.Ε.Ε. (Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης του υποψηφίου οδηγού).

Χωρίζεται σε τρείς ομάδες δοκιμασιών :

ΟΜΑΔΑ Α – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Μνημόνιο πρακτικής εξέτασης- Α
Μνημόνιο πρακτικής εξέτασης- ΟΜΑΔΑ Α

Οι παρακάτω δοκιμασίες μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσα σε ειδικά εξεταστικά κέντρα (πίστες). Όπου πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Όπως χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης, και φώτων διασταύρωσης. Η μη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παρακάτω δοκιμασίες συνεπάγεται την απόρριψη του υποψηφίου. Τα σφάλματα κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών της Ομάδας Α που εμπίπτουν στην εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. σημειώνονται ως σφάλματα της ΟΜΑΔΑΣ Γ.

1) Έλεγχος του οχήματος πριν ξεκινήσει

Γνώσεις επί των παρακάτω αναφερομένων συστημάτων, χειρισμός και διενέργεια ελέγχων για την οδική ασφάλεια στα:

Ελαστικά και κατάσταση αυτών, φρένα και κατάσταση αυτών, λιπαντικά και λοιπά υγρά του οχήματος. Όπως στάθμη λαδιού, στάθμη υγρών φρένων, στάθμη υγρών μπαταρίας, στάθμη αντιψυκτικού, υγρά συμπλέκτη, υγρό υαλοκαθαριστήρων.

Φώτα, δείκτες κατεύθυνσης και ηχητικό όργανο, λοιπού εξοπλισμού στο ταμπλό του οχήματος, καθώς και των υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήματος.

Επιπλέον, ο υποψήφιος ελέγχεται στην προσαρμογή του καθίσματος, των καθρεπτών, των ζωνών ασφαλείας και προσκέφαλων (εφόσον υπάρχουν) για όλους τους επιβάτες, στην ασφάλιση των θυρών. Ο υποψήφιος πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο εκπαιδευτής και οι εξεταστές φορούν σωστά τις ζώνες ασφαλείας.

Λόγοι απόρριψης είναι η μη γνώση των απαραίτητων ελέγχων των βασικών συστημάτων και εξαρτημάτων, εντός και εκτός του οχήματος και των υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήματος. Οι γνώσεις αυτές δεν απαιτείται να απαριθμούνται όλες από τον υποψήφιο αλλά αρκεί να απαντά σωστά σε τρεις (3) τουλάχιστον από τέσσερις (4) ερωτήσεις του εξεταστή.

2) Οπισθοπορεία με στροφή

Η δοκιμασία αυτή γίνεται σε οδούς με μικρή πυκνότητα κυκλοφορίας. Κατά την εκτέλεση του ελιγμού και σε όλη τη διάρκεια του, χρησιμοποιείται ο δείκτης αλλαγής κατεύθυνσης. Σε περίπτωση που αυτός απενεργοποιηθεί πρέπει ο υποψήφιος να τον ενεργοποιήσει εκ νέου. Ο ελιγμός πραγματοποιείται ως εξής :

Ο υποψήφιος, αφού χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, ακινητοποιεί το όχημα στο δεξιό μέρος, ή στο αριστερό μόνο σε περίπτωση μονόδρομου. Του πρώτου δρόμου της επιλογής του εξεταστή και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη του ενός (1) μέτρου από το κράσπεδο του πεζοδρομίου.

Το όχημα πρέπει να βρίσκεται μέσα στη λωρίδα κυκλοφορίας του και το πίσω άκρο του να απέχει από την τομή των κρασπέδων των δύο πεζοδρομίων περίπου πέντε (5) μέτρα.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος κινεί το όχημα προς τα πίσω, με αναμμένα τον κατάλληλο δείκτη κατεύθυνσης συνεχώς ενεργοποιημένο στρίβοντάς το. Ώστε να εισέλθει στον κάθετο δρόμο, όπου πρέπει να διανύσει απόσταση, από την τομή των δύο κρασπέδων, τουλάχιστον το διπλάσιο του συνολικού μήκους του οχήματος. Και να σταματήσει σε θέση σχεδόν παράλληλη προς το πεζοδρόμιο, χωρίς κανένας από τους προς το κράσπεδο του πεζοδρομίου τροχούς του, να απέχει περισσότερο του ενός (1) μέτρου.

Η προς τα πίσω πορεία γίνεται παραχωρώντας την προτεραιότητα στα κινούμενα οχήματα και επιτρέποντας στους πεζούς και τα ζώα να κινηθούν με ασφάλεια ακόμα και επάνω στο οδόστρωμα.

Κατά την προς τα πίσω κίνηση, δεν επιτρέπεται:

α) Να σταματήσει ο υποψήφιος το όχημα περισσότερο από δύο (2) φορές, εκτός αν λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν (όπως κίνηση πεζού, οχήματος).

β) Η οδήγηση του οχήματος πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω των προς τα πλάγια του οχήματος κατόπτρων.
Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να κοιτάξει προς τα πίσω, προκειμένου να ελέγξει τη θέση του οχήματος. Μόνο κατά τη διάρκεια των στάσεων που επιτρέπεται να γίνουν.

Ειδικότερα για την κατηγορία Β, ο έλεγχος γίνεται κοιτάζοντας υποχρεωτικά προς τα πίσω ελέγχοντας ταυτόχρονα οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις μέσω των καθρεπτών του οχήματος.

Κατά την πραγματοποίηση του ελιγμού της οπισθοπορείας με συρμό ή αρθρωτό όχημα. Επιτρέπεται ο έλεγχος της θέσης του οχήματος μέσα από το παράθυρο της καμπίνας οδήγησης, μόνο κατά την διάρκεια των δύο επιτρεπόμενων στάσεων του οχήματος.

γ) Να έρθει οποιοσδήποτε προς το πεζοδρόμιο τροχός σε επαφή με το κράσπεδο του πεζοδρομίου.
δ) Να απέχει ο πίσω προς το πεζοδρόμιο τροχός και καθόλη τη διάρκεια του ελιγμού, περισσότερο από:
• 1,00 μέτρο για κατηγορία Β
• 1,50 μέτρο για κατηγορίες C1, C, D1, D, BE
• 2,00 μέτρα για την κατηγορία CE, DE

Όταν πρόκειται για συρμό ή αρθρωτό όχημα, ο πίσω προς το πεζοδρόμιο τροχός, νοείται ο τελευταίος του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου αντίστοιχα.

ε) Να σβήσει η μηχανή του οχήματος του περισσότερες από μία φορά.
στ) Η προς τα εμπρός κίνηση του οχήματος.

Λόγοι απόρριψης είναι :

  • το σβήσιμο του κινητήρα περισσότερες από μια φορά,
  • το σταμάτημα του οχήματος περισσότερο από δύο (2) φορές χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για την ασφάλεια των λοιπών χρηστών του δρόμου
  • η προς τα εμπρός κίνηση για την ευθυγράμμιση του οχήματος, αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία της οπισθοπορείας με γωνία,
  • η επαφή οποιουδήποτε τροχού με το κράσπεδο του πεζοδρομίου
  • η απομάκρυνση πέραν του επιτρεπομένου ορίου από το πεζοδρόμιο
  • η μη ορθή τελική θέση του οχήματος ως προς το πεζοδρόμιο (όπως, η μη παράλληλη θέση του οχήματος η οποία εκτιμάται ότι πρέπει είναι τέτοια, ώστε η διαφορά των αποστάσεων των εμπρόσθιων, ενδιάμεσων και οπίσθιων εσωτερικών προς το πεζοδρόμιο τροχών να είναι μεγαλύτερη των 30 εκατοστών)
  • η μη παραχώρηση προτεραιότητας στους οδηγούς των κινούμενων οχημάτων και η μη διευκόλυνση των πεζών και ζώων να κινηθούν με ασφάλεια ακόμα και αν αυτοί διασχίζουν ή κινούνται στο οδόστρωμα.

3) Στάθμευση δεξιά ή αριστερά

Η δοκιμασία περιλαμβάνει μία στάθμευση δίπλα στο κράσπεδο του δεξιού ή στην περίπτωση μονόδρομου του αριστερού πεζοδρομίου. Της επιλογής του εξεταστή σε επίπεδο χώρο ή σε μικρή ανωφέρεια ή κατωφέρεια.

Όλη η δοκιμασία γίνεται παραχωρώντας την προτεραιότητα στα κινούμενα οχήματα. Επιτρέποντας στους πεζούς και τα ζώα να κινηθούν με ασφάλεια ακόμα και επάνω στο οδόστρωμα.

Δεν επιτρέπεται ο εξεταστής να δώσει εντολή για είσοδο του υποψηφίου σε οδό όπου απαγορεύεται. Από την κατακόρυφη ή/και οριζόντια σήμανση η είσοδος οχημάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο ελιγμός.

Κατά την εκτέλεση του ελιγμού χρησιμοποιείται ο δείκτης αλλαγής κατεύθυνσης καθόλη την διάρκεια του. Και σε περίπτωση που απενεργοποιηθεί πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι.

Η οδήγηση του οχήματος πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω των προς τα πλάγια του οχήματος κατόπτρων. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να κοιτάξει προς τα πίσω, προκειμένου να ελέγξει τη θέση του οχήματος. Μόνο κατά τη διάρκεια των στάσεων που επιτρέπεται να γίνουν.

Για την κατηγορία Β,

ο έλεγχος γίνεται κοιτάζοντας υποχρεωτικά προς τα πίσω ελέγχοντας ταυτόχρονα οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις μέσω των κατόπτρων του οχήματος.

Κατά την πραγματοποίηση του ελιγμού της οπισθοπορείας με συρμό ή αρθρωτό όχημα. Επιτρέπεται ο έλεγχος της θέσης του οχήματος μέσα από το παράθυρο της καμπίνας οδήγησης, μόνο κατά την διάρκεια των δύο επιτρεπομένων στάσεων του οχήματος.

Η δοκιμασία πραγματοποιείται ως εξής:

Ο υποψήφιος, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης ακινητοποιεί το εκπαιδευτικό όχημα δίπλα σε άλλο όχημα. Ήδη σταθμευμένο δίπλα στο κράσπεδο του πεζοδρομίου.

Στη συνέχεια έχοντας ενεργοποιημένο τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, κινεί το εκπαιδευτικό όχημα προς τα πίσω. Κάνοντας τους απαραίτητους ελιγμούς για να το σταθμεύσει ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα που απέχουν μεταξύ τους απόσταση ίση με το ένα και μισό του συνολικού μήκους του οχήματος του.

Αν η εξεύρεση κατάλληλου χώρου μεταξύ δύο αυτοκινήτων δεν είναι εφικτή, η δοκιμασία γίνεται πίσω από σταθμευμένο όχημα στην ήδη αναφερθείσα κατάλληλη απόσταση.

Κατά τη δοκιμασία αυτή οφείλει ο υποψήφιος:

α) Να σταθμεύσει με τέσσερις το πολύ κινήσεις του οχήματος του (πίσω – εμπρός – πίσω – εμπρός). Κίνηση νοείται κάθε αλλαγή φοράς κίνησης του οχήματος.

Η δεύτερη κίνηση μπορεί να γίνει είτε μέσα στον χώρο είτε να αποτελέσει την έξοδο του εκπαιδευτικού οχήματος και πάλι δίπλα στο σταθμευμένο όχημα. Η έξοδος δηλαδή είναι συνέχεια της δεύτερης προς τα εμπρός κίνησης και δεν μπορεί να αποτελέσει μια ξεχωριστή κίνηση από τις τέσσερις συνολικά επιτρεπόμενες.

β) Να μη σβήσει ο κινητήρας του οχήματος του περισσότερες από μία φορά.
γ) Να μη χτυπήσει οποιοδήποτε από τα σταθμευμένα γύρω του αυτοκίνητα.
δ) Να μην ανέβει το όχημα στο πεζοδρόμιο δηλαδή κανένας τροχός να χάσει την επαφή του με το οδόστρωμα και τεθεί επί του πεζοδρομίου.

ε) Να τηρείται, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελιγμού, μια λογική απόσταση από το πίσω μέρος του εμπρόσθιου οχήματος ώστε να είναι επιτρεπτή η διάβαση πεζού. Η απόσταση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μισό μέτρο.
στ) Να μην απέχει η προς το πεζοδρόμιο επιφάνεια όλων των τροχών του οχήματος από το κράσπεδο του πεζοδρομίου απόσταση μεγαλύτερη των:
• τριάντα πέντε (35) εκατοστών για την κατηγορία Β.
• σαράντα πέντε (45) εκατοστών για όλες τις άλλες κατηγορίες.
ζ) Να εξέλθει από το χώρο στάθμευσης με τέσσερις το πολύ κινήσεις (πίσω – εμπρός – πίσω -εμπρός), ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Λόγοι απόρριψης είναι :

• το σβήσιμο του κινητήρα περισσότερες από μια φορά,
• η στάθμευση με περισσότερες από τέσσερις κινήσεις,
• η σύγκρουση ή το απλό άγγιγμα σταθμευμένου οχήματος,
• η απομάκρυνση της προς το πεζοδρόμιο επιφάνειας όλων των τροχών του οχήματος από το κράσπεδο του πεζοδρομίου και απόσταση μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης
• το ανέβασμα στο κράσπεδο του πεζοδρομίου,
• η μη παραχώρηση της προτεραιότητας στους οδηγούς των κινούμενων οχημάτων και η μη διευκόλυνση των πεζών και ζώων να κινηθούν με ασφάλεια ακόμα και αν αυτοί διασχίζουν ή κινούνται στο οδόστρωμα και
• η έξοδος από τον χώρο στάθμευσης με περισσότερες από τέσσερις κινήσεις.

4) Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%

Ο υποψήφιος υποχρεούται να εκκινήσει από θέση στάθμευσης σε ανήφορο κλίσης 10% περίπου. Χωρίς το όχημα να οπισθοχωρήσει πάνω από σαράντα (40) εκατοστά και χωρίς να σβήσει ο κινητήρας. Η δοκιμασία αυτή γίνεται χωρίς τη χρήση χειρόφρενου και επιτρέπεται δεύτερη δοκιμή. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί, μπορεί να εκτελέσει τη δοκιμασία με τη χρήση χειρόφρενου, στην περίπτωση όμως αυτή απαγορεύεται η οπισθοπορεία του οχήματος. Λόγοι απόρριψης είναι :
• το σβήσιμο του κινητήρα του οχήματος περισσότερες από μία φορά,
• η οπισθοχώρηση του οχήματος περισσότερο από σαράντα (40) εκατοστά ή έστω και λίγο αν χρησιμοποιείται το χειρόφρενο
• η μη παραχώρηση προτεραιότητας στους οδηγούς των κινούμενων οχημάτων ή στους πεζούς και τα ζώα να κινηθούν με ασφάλεια ακόμα και αν αυτοί διασχίζουν ή κινούνται στο οδόστρωμα.

5) Λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχημα

Ο υποψήφιος, αφού χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης σταθμεύει το όχημα. Σβήνει τις λοιπές ηλεκτρικές καταναλώσεις όπως φώτα και κλιματισμό, σβήνει τον κινητήρα, ασφαλίζει το όχημα μέσω του χειρόφρενου. Θέτει την πρώτη σχέση μετάδοσης στο κιβώτιο όταν το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου έχει κατεύθυνση στον ανήφορο ή την όπισθεν όταν το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου έχει κατεύθυνση προς τον κατήφορο, βγάζει τη ζώνη ασφαλείας. Αποβιβάζεται ελέγχοντας την κυκλοφορία δίπλα και πίσω του πριν ανοίξει την πόρτα.

Λόγος απόρριψης είναι η μη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω κινήσεις.

ΟΜΑΔΑ Β – ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

εξεταση αυτοκινητου δοκιμασιες σοβαρα σφαλματα
Μνημόνιο πρακτικής εξέτασης- ΟΜΑΔΑ Β

Ο υποψήφιος κατά την πορεία ελέγχεται στη συμπεριφορά του σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας και απορρίπτεται εάν υποπέσει σε οποιαδήποτε από τα σφάλματα – παραβάσεις που αναφέρονται παρακάτω.

1) Παραβίαση σηματοδότη, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου

Ο υποψήφιος πρέπει να οδηγεί τηρώντας τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που αφορούν τη σηματοδότηση, την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και τα σήματα των τροχονόμων. Λόγοι απόρριψης είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

2) Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θεωρείται η κίνηση του οχήματος σε οδόστρωμα ή σε τμήμα οδοστρώματος που προορίζεται για την αντίθετη, προς την κατεύθυνση του κυκλοφορία.

Εφόσον η κίνηση στο οδόστρωμα επιβάλλεται να γίνει από τον υποψήφιο για προσπέρασμα σταματημένου οχήματος. Εκτός βέβαια λεωφορείου που εκτελεί συγκοινωνία ή σχολικού λεωφορείου που αποβιβάζει ή επιβιβάζει παιδιά ή λόγω αδυναμίας κίνησης στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αυτή επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Και δεν παραβιάζεται η προτεραιότητα του αντιθέτως ερχόμενου οχήματος, τούτο δηλώνεται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον εξεταστή.

Σε οδόστρωμα που δεν υπάρχει σήμανση μονόδρομου ο υποψήφιος κινείται υποχρεωτικά στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Διαφορετικά θεωρείται ότι εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκτός εάν γνωρίζει τον δρόμο και προτίθεται να στρίψει αριστερά και ενημερώσει τους εξεταστές. Όταν δεν υπάρχει σήμανση μονόδρομου και ο εξεταστής δώσει παράγγελμα στροφής αριστερά είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον υποψήφιο για κίνηση σε μονόδρομο. Προκειμένου να καταλάβει σωστή θέση στο οδόστρωμα.

Λόγοι απόρριψης είναι:
• Η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε δρόμο όπου υπάρχει διπλή ή μονή συνεχόμενη γραμμή.
• Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε δρόμο χωρίς σήμανση μονόδρομου εκτός αν ο υποψήφιος το γνωρίζει και το έχει δηλώσει στους εξεταστές.
• Η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας λόγω προσπέρασης σταματημένου, σε στάση, λεωφορείου που εκτελεί συγκοινωνία ή σχολικού λεωφορείου που επιβιβάζει ή αποβιβάζει παιδιά ακόμα και αν δηλωθεί στους εξεταστές.
• Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια με την οποία πραγματοποιείται είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

3) Ανέβασμα σε πεζοδρόμιο ή διαχωριστική νησίδα ή κίνηση σε διακεκριμένο τμήμα του δρόμου όπου απαγορεύεται η χρήση του από τα οχήματα

Ανέβασμα στο πεζοδρόμιο ή σε διαχωριστική νησίδα θεωρείται οποτεδήποτε ο ένας τουλάχιστον τροχός χάσει την επαφή του με το οδόστρωμα και τεθεί επί του πεζοδρομίου ή της διαχωριστικής νησίδας. Κίνηση στο πλαϊνό ρείθρο (το τμήμα της οδού μεταξύ του πεζοδρομίου και της ασφάλτου) δεν απαγορεύεται. Κίνηση σε τμήματα της οδού όπου έχουν σχεδιαστεί ειδικές διαγραμμίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΚΟΚ, απαγορεύεται.

Λόγοι απόρριψης είναι: η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

4) Πρόκληση ατυχήματος θεωρείται η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος με υπαιτιότητα του υποψηφίου.

Πρόκληση ατυχήματος θεωρείται και η αποτροπή ατυχήματος με παρέμβαση τρίτου ή για λόγους που δεν ανάγονται στον ίδιο τον υποψήφιο. Λόγοι απόρριψης είναι:
• Η πρόκληση ατυχήματος όπως πρόσκρουση σε άλλο όχημα, ή έστω απλή επαφή με οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό αντικείμενο.
• Η αποτροπή ατυχήματος όπως η αποτροπή σύγκρουσης με πεζό που απεφεύχθη λόγω μετακίνησης του ίδιου του πεζού ή αποτροπή σύγκρουσης με όχημα μετά από ελιγμό του οδηγού του άλλου οχήματος.
• Η παρέμβαση του εκπαιδευτή με οποιοδήποτε τρόπο για αποφυγή ατυχήματος.

5) Παραβίαση της προτεραιότητας

Ο υποψήφιος κατά την πορεία κινείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ. Τηρεί υποχρεωτικά τη σηματοδότηση και την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση των οδών. Ενώ όταν αυτές δεν υφίστανται ισχύει ο γενικός κανόνας της εκ δεξιών προτεραιότητας με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Στην περίπτωση όμοιας (ισοδύναμης) σήμανσης σε κόμβο (όπως πινακίδα STOP σε δρόμο και στο συμβαλλόμενο σε αυτό δρόμο δεξιά). Τότε ισχύει η εκ δεξιών προτεραιότητα ή κατόπιν συνεννόησης. Στην περίπτωση όμοιας (ισοδύναμης) σήμανσης σε κόμβο (όπως πινακίδα STOP στον ίδιο δρόμο αλλά στις αντίθετες κατευθύνσεις) τότε η αριστερή στροφή και των δύο οχημάτων της αυτής κατηγορίας γίνεται κατόπιν συνεννόησης.

Από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. προβλέπεται επίσης ότι οι οδηγοί οχημάτων που εισέρχονται σε κυκλικό κόμβο (πλατεία) έχουν προτεραιότητα εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά με σηματοδότηση ή και σήμανση.

Λόγοι απόρριψης είναι:
• Η παραβίαση της εκ δεξιών προτεραιότητας των οχημάτων σε κόμβους χωρίς σηματοδότηση ή και σήμανση.
• Η μη σωστή και έγκαιρη ακινητοποίηση του οχήματος στον κόμβο για την παραχώρηση της προτεραιότητας σε οχήματα που εισέρχονται από δεξιά είσοδο με προτεραιότητα.
• Η παραβίαση προτεραιότητας αντιθέτως ερχόμενου οχήματος σε δρόμο με διπλή ή μονή συνεχόμενη γραμμή ακόμη και στην περίπτωση ενημέρωσης των εξεταστών στην περίπτωση που πραγματοποιείται προσπέρασμα σε σταματημένο όχημα.
• Η μη παραχώρηση της προτεραιότητας σε οχήματα άμεσης ανάγκης.
• Η παραβίαση γενικότερα προτεραιότητας πεζών (ή κινουμένων ή εχόντων την πρόθεση να διασχίσουν τον δρόμο) και οχημάτων συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 17, καθώς και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του ΚΟΚ.

ΟΜΑΔΑ Γ- ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

εξεταση οδηγου απλα σφαλματα
Μνημόνιο πρακτικής εξέτασης- ΟΜΑΔΑ Β

Κάθε φορά που υποψήφιος υποπέσει σε οποιοδήποτε σφάλμα, ο εξεταστής πρέπει να τον ενημερώνει με ευγενικό τρόπο σχετικά και να καταγράφει το σφάλμα στην αντίστοιχη θέση στο μνημόνιο.

Για να απορριφθεί ένας υποψήφιος πρέπει να σημειωθούν δύο (2) σφάλματα «Σ» στην ίδια θέση του μνημονίου ή πέντε (5) συνολικά σφάλματα «Σ» σε διαφορετικές θέσεις του μνημονίου, για τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1) Εκκίνηση από θέση στάσης ή στάθμευσης

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος ξεκινάει σωστά το όχημα. Ελεγχος με στροφή της κεφαλής μέχρι το ύψος του ώμου, χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης, τυχόν παραχώρηση προτεραιότητας, κ.λπ. Χωρίς απότομη ή ανώμαλη εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα.

Σφάλματα είναι:
• η μη χρήση του σωστού δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης,
• ο μη ορθός έλεγχος με τη χρήση του καθρέπτη και τη στροφή του κεφαλιού μέχρι το ύψος του ώμου,
• το σβήσιμο του κινητήρα,
• η μη ορθή χρήση του κιβωτίου ταχυτήτων (χρήση άλλης σχέσης ταχύτητας εκτός της κατάλληλης σχέσης),
• η απότομη ή ανώμαλη εκκίνηση λόγω κακής χρήσης των ποδομοχλών συμπλέκτη και επιταχυντή
H μη παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλο κινούμενο όχημα, αποτελεί σοβαρό σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ Β και λόγο απόρριψης του υποψηφίου.

2) Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κατά την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας κάνει ορθή χρήση των καθρεπτών. Ενεργοποιεί τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, παραχωρεί τυχόν προτεραιότητα. Και την τελευταία στιγμή με στροφή του κεφαλιού στο ύψος του ώμου επανελέγχει. Και εισέρχεται στην λωρίδα κυκλοφορίας που επιθυμεί.

Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

H μη παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλο κινούμενο όχημα, αποτελεί σοβαρό σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ Β και λόγο απόρριψης του υποψηφίου.

3) Χρήση φωτών, δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης και φωτών έκτακτης ανάγκης.

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, στροφής (δεξιά ή αριστερά). Ή στάθμευσης κάνει χρήση των δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης βάσει του Κ.Ο.Κ.

Αν έχει την ικανότητα να δίνει τα αντίστοιχα σήματα με το χέρι. Αν δοθεί από τον εξεταστή, στην υποθετική περίπτωση βλάβης των δεικτών, παρόμοια εντολή.

Η χρήση από τον υποψήφιο οδηγό των φωτών έκτακτης ανάγκης. Ελέγχεται μόνο στην περίπτωση ακινητοποίησης του εκπαιδευτικού οχήματος μετά από τροχοπέδηση λόγω απότομης επιβράδυνσης. Η λόγω βλάβης του και δημιουργείται κίνδυνος από την ακινησία του.

Σφάλματα είναι :
• η μη σωστή χρήση των κατάλληλων φωτών.
• η μη σωστή χρήση του κατάλληλου δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης κατά την εκκίνηση, στάθμευση και κατά τις αλλαγές κατεύθυνσης που πραγματοποιεί ο υποψήφιος με το όχημα του.
• η μη σωστή χρήση των φώτων έκτακτης ανάγκης στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η χρήση τους.

4) Κίνηση οχήματος και σωστή συμπεριφορά οδηγού ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κινεί το όχημα του ορθά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Και συμπεριφέρεται ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες της οδού. Όπως κίνηση άλλων οχημάτων, μέσων μαζικής μεταφοράς, οχημάτων άμεσης βοήθειας, σεβασμός των πεζών. Χωρίς να παρεμποδίζει την ομαλή πορεία άλλων οχημάτων κινούμενος με ασυνήθιστη βραδύτητα χωρίς αιτία. Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

5) Σωστή θέση στο οδόστρωμα

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος μπορεί να κρατήσει το όχημα, σε ευθεία πορεία και στη σωστή θέση σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ΚΟΚ. Να πάρει έγκαιρα τη σωστή θέση μετά από το παράγγελμα για να στρίψει δεξιά ή αριστερά. Σε μονόδρομους ή σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης, και να εισέλθει στη σωστή θέση μετά την είσοδο του στο δρόμο που έστριψε.

Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.
H μη παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλο κινούμενο όχημα, αποτελεί σοβαρό σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ Β και λόγο απόρριψης του υποψηφίου.

6) Τήρηση σωστών αποστάσεων από τα άλλα οχήματα

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος τηρεί τις απαραίτητες αποστάσεις από τα οχήματα. Που προηγούνται ή που κινούνται παράλληλα με το όχημα του ή είναι σταθμευμένα. Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

7) Προσπέρασμα εμποδίου ή προπορευόμενου οχήματος

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κατά την προσπέραση εμποδίου ή προπορευόμενου οχήματος. Κάνει ορθή χρήση των καθρεπτών, ενεργοποιεί τον αριστερό δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, παραχωρεί τυχόν προτεραιότητα. Επανελέγχει την τελευταία στιγμή με στροφή του κεφαλιού στο ύψος του ώμου, εισέρχεται στην προς τα αριστερά του λωρίδα κυκλοφορίας. Προσπερνά το εμπόδιο ή το προπορευόμενο όχημα και επανέρχεται ενεργοποιώντας το δεξί δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης στην λωρίδα κυκλοφορίας στην οποία αρχικά κινείτο.

Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.
H μη παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλο κινούμενο όχημα, αποτελεί σοβαρό σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ Β και λόγο απόρριψης του υποψηφίου.

8) Κίνηση σε ισόπεδο κυκλικό κόμβο (πλατεία)

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κατά την είσοδο ή έξοδο από κυκλικό κόμβο (πλατεία). Καταλαμβάνει τη σωστή θέση στο οδόστρωμα και κάνει τους σωστούς χειρισμούς (όπως χρήση κατάλληλων δεικτών κατεύθυνσης). Συγκεκριμένα, αν δεν έχει δοθεί εντολή εξόδου στον υποψήφιο, αυτός υποχρεούται να κινείται εσωτερικά στην πλατεία, ενώ αν πρόκειται να εξέλθει του κόμβου υποχρεούται να κινείται εξωτερικά. Κατά την εξέταση πρέπει να δίδεται έγκαιρα και με σαφήνεια το παράγγελμα του εξεταστή για την αποφυγή παρερμηνειών.

Σφάλματα είναι:
• η μη ορθή προσέγγιση στον κυκλικό κόμβο (όπως με υψηλή ταχύτητα),
• η μη ορθή κίνηση μέσα στον κυκλικό κόμβο,
• η μη ορθή και έγκαιρη χρήση του δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης κατά την έξοδο από τον κυκλικό κόμβο.
H μη παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλο κινούμενο όχημα, αποτελεί σοβαρό σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ Β και λόγο απόρριψης του υποψηφίου.

9) Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κάνει ορθή επιλογή των σχέσεων μετάδοσης της κίνησης (ταχύτητες), ανάλογα με τις συνθήκες (όπως σε δρόμους με κλίσεις ανωφέρειας ή κατωφέρειας). Ο υποψήφιος οφείλει να χρησιμοποιεί, εφόσον οι συνθήκες κυκλοφορίας το επιτρέπουν, όλες τις ταχύτητες.

Σφάλματα είναι:
• η μη ορθή και έγκαιρη αλλαγή ταχυτήτων
• η συνεχής χρήση της 1ης ταχύτητας εν κινήσει εκτός αν επιβάλλεται από την κατάσταση της οδού ή της συνθήκες κυκλοφορίας
• χρήση της 1ης ταχύτητας για μείωση της ταχύτητας

10) Σβήσιμο κινητήρα

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κάνει ορθή χρήση των εξαρτημάτων του οχήματος ώστε να μην σβήσει ο κινητήρας.

11) Πέδηση και ακινητοποίηση

Κατά την πορεία ελέγχεται η έγκαιρη επιβράδυνση, πέδηση ή ακινητοποίηση σύμφωνα με τις περιστάσεις και η πρόβλεψη των κινήσεων των υπολοίπων χρηστών της οδού.
Ειδικότερα για τις κατηγορίες C, D, CE, DE, ελέγχεται η χρήση των συστημάτων πέδησης, η χρήση των συστημάτων πέδησης, άλλων εκτός των πεδών. Σφάλματα είναι η μη τήρηση των παραπάνω.

12) Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος καθόλη τη διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς γνωρίζει και εφαρμόζει ορθά τις διατάξεις του ΚΟΚ, πέραν αυτών που ειδικά περιγράφονται παραπάνω στις ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ.

13) Αδικαιολόγητη παρέμβαση παριστάμενου εκπαιδευτή

Η οποιαδήποτε παρέμβαση του παριστάμενου εκπαιδευτή (όπως λεκτικά ή/και συνθηματικά) εκτός της περίπτωσης που η παρέμβαση σκοπό έχει την πρόληψη ατυχήματος, θεωρείται βοήθεια προς τον υποψήφιο και σημειώνεται ως σφάλμα.

14) Οικονομική – Οικολογική οδήγηση

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κατέχει τις βασικές αρχές της οικολογικής – οικονομικής οδήγησης, όπως: αλλαγή ταχυτήτων στις 2.000 – 2.500 στροφές, οδήγηση με σταθερή ταχύτητα, αποφυγή άσκοπων φρεναρισμάτων, παρατήρηση και πρόβλεψη συνθηκών κυκλοφορίας.

Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών, καθώς και των οδηγών που επιθυ­μούν την επέκταση της άδειάς τους σε άλλη ή άλλες κατηγορίες ή επανεξετάζονται για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται σε εκπαιδευτικό όχημα της κατηγορίας για την οποία ο εξεταζόμενος έχει ζητήσει την άδεια οδήγησης με την υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευτή που έχει την κατάλληλη άδεια για τον σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά το χρόνο της πρακτικής εκπαίδευσης ή της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς η ευθύνη βαρύνει τον εκπαιδευτή, χωρίς να αποκλείεται η συνυπαιτιότητα του υποψηφίου οδηγού, εφόσον υφίσταται τέτοια.

Scroll to Top