ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΛΕΡ ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ

κατηγορία ΒΕ επιβατηγο με ρυμουλκουμενο

Άρχισαν πάλι να εκδίδονται άδειες και πινακίδες για τρεϊλερ και μπαγκαζιέρες

Για την έκδοση χρειάζονται τα παρακάτω:

1ο ΣΤΑΔΙΟ

  • Αίτηση για την έκδοση άδεια κυκλοφορίας
  • Το πρωτότυπο σημείωμα ρυμούλκησης
  • τουλάχιστον 6 φωτογραφίες (4 πλευρες και φωτο σε παλαιο αριθμο πλαισιου και φωτο σε ταμπελακι)
  • Αποτύπωμα του παλαιού αριθμού πλαισίου
  • τα παράβολα 30€ και το νέο παράβολο 200€
  • Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση

Η υπηρεσία χορηγεί 17-ψήφιο αριθμό αναγνώρισης οχήματος

2ο ΣΤΑΔΙΟ

  • Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού ότι χάραξε τον νέο 17-ψήφιο αριθμό πλαισίου
  • Φωτογραφίες με τον νέο αριθμό πλαισίου και το νέο ταμπελάκι
  • Αποτύπωμα του νέου αριθμού πλαισίου
  • Υπεύθυνη δήλωση – Εξουσιοδότηση

Η υπηρεσία χορηγεί άδεια κυκλοφορίας οχήματος και πινακίδες κυκλοφορίας

ΣΧΕΔΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/05/2024
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 131766
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης του υπ’ αριθ. άρθρου 69 του ν. 5108/02-05-2024 στο ΦΕΚ Α΄ 65/2024».
Σχετ.: Το άρθρο 69 του ν. 5108/02-05-2024 (Α΄ 65).

Με το παρόν σας γνωστοποιείται ότι στο φύλλο 65 του Α’ τεύχους της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε το άρθρο 69 του ν. 5108/2024 με θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χορήγηση
στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα – τρέιλερ), τα οποία διαθέτουν
ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) που έχουν εκδοθεί μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023».
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του ως άνω άρθρου, στην περίπτωση οχημάτων
κατηγορίας Ο1 και Ο2, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού μη μεταφοράς
εμπορευμάτων, τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) που
εκδόθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16823/8.6.1978 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών (Β΄ 524), μέχρι
και την 29η Δεκεμβρίου 2023, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την
έναρξη ισχύος του εν λόγω άρθρου, ήτοι από τις 02-06-2024 έως και την 01-10-2024 , να υποβληθεί
αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για έκδοση άδειας και
πινακίδων κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2805/7.1.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (Β΄99), η οποία να συνοδεύεται από το Ε.Σ.Ρ. του οχήματος και παράβολο υπέρ του
Δημοσίου ύψους διακοσίων (200) ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία έκδοσης του Ε.Σ.Ρ., με
κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδιοκτήτη του
οχήματος.
Επιπλέον, σας πληροφορούμε ότι το ανωτέρω παράβολο οι ενδιαφερόμενοι το προμηθεύονται
ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-paravolo (Φορέας Δημοσίου _ Υποδομών και ΜεταφορώνΣΧΕΔΙΟ
/Επιβατικές Οδικές Μεταφορές, κατηγορία παραβόλου _ Άδεια ρυμουλκουμένων/Τρέιλερ Ο1, Ο2 , τύπος
παραβόλου _ Άδεια ρυμουλκουμένων/Τρέιλερ Ο1, Ο2 ).
Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω αναφερόμενο παράβολο δεν σχετίζεται με τυχόν άλλα παράβολα
που απαιτούνται για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ρυμουλκουμένων κατηγορίας Ο1, Ο2.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ως άνω οριζομένων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Scroll to Top