edw einai

Τι χρειάζεται για το Διπλωμα Μηχανης μικρής κατηγορίας  ισχύος μέχρι 25kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16kW/kg

 
 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
 
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ισχύος μέχρι 25kW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16kW/kg ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας οποιασδήποτε ισχύος ή λόγου ισχύος προς βάρος.
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α'.
 • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
  
 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφεται το ΑΦΜ.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Βιβλιάριο υγείας (εάν δεν υπάρχει απαιτούνται εξετάσεις αίματος για ουρία και σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα).           
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου συμβεβλημένων με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών) όταν δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης.
 • Παράβολα Δημοσίου Ταμείου
 • Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης
 • Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση νέου τύπου άδειας
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο) 
 

Παρατηρήσεις :
 • Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ.) από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας).
 
 
 

Θεωρητική Εξέταση για μοτοσικλέτα

Αν έχει ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου ο υποψήφιος οδηγός θα εξεταστεί μόνο στο βιβλίο για την μοτοσικλέτα. Η διδακτέα ύλη σε κύριες ενότητες είναι :
 
 • Ο αναβάτης
 • Διαλέγοντας τη μοτοσικλέτα σας
 • Η προστασία του αναβάτη
 • Όργανα ελέγχου και χειριστήρια της μοτοσικλέτας
 • Μαθαίνοντας να οδηγείτε
 • Οδηγώντας στο δρόμο
 • Αμυντική οδήγηση
 • Οδηγώντας μέσα στην πόλη
 • Οδηγώντας κάτω από ειδικές συνθήκες
 • Η μεταφορά φορτίου, επιβάτη και η προσαρμογή του πλευρικού κανίστρου (καλάθι)
 • Βασική συντήρηση και βασικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. για τη μοτοσικλέτα
 • Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοσικλετών
 
 
Αν ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα (άδεια οδήγησης) θα εξεταστεί επιπλέον και στην θεωρητική εκπαίδευση για αυτοκίνητο.
 
 

Πρακτική ξέταση για μικρή μοτοσικλέτα

 
πορεία με εκπαιδευτική μοτοσικλέτα διάρκειας 25 λεπτών τουλάχιστον (εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες που περιγράφονται παρακάτω:
 
ΟΜΑΔΑ Α
Προετοιμασία οχήματος, προφυλάξεις εν στάση, ειδικές δοκιμασίες.
 
 • Έλεγχο του οχήματος πριν ξεκινήσει.
 • Χρήση κράνους.
 • Αναδίπλωση του πλαγίου στηρίγματος και πορεία χωρίς να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας.
 • Σωστή εκκίνηση.
 • Ξεκίνημα σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%.
 • Επιτάχυνση του οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων και μεταφορά επιβάτη.
 • Ακινητοποίηση του οχήματος με ακρίβεια.
 • Επί τόπου στροφές με κατάλληλη κλίση σώματος και οχήματος.
 • Κίνηση με μικρή ταχύτητα.
 • Στάθμευση οχήματος και μέτρα ασφαλείας κατά την απομάκρυνση απ' αυτό.
 
ΟΜΑΔΑ Β
Πορεία ( Σοβαρά σφάλματα )
 
 • Παραβίαση σηματοδότη, ή μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.
 • Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
 • Ανέβασμα στο πεζοδρόμιο, νησίδες κλπ.
 • Πρόκληση ατυχήματος.
 • Παραβίαση της προτεραιότητας, πινακίδων σήμανσης κλπ.
 
ΟΜΑΔΑ Γ
Πορεία (απλά σφάλματα)
 
 • Φρενάρισμα με διάφορες ταχύτητες.
 • Στροφές δεξιά-αριστερά.
 • Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας.
 • Χρήση δεικτών κατεύθυνσης και φώτων.
 • Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες.
 • Σωστή θέση στο οδόστρωμα.
 • Σωστή συμπεριφορά προς τους λοιπούς χρήστες του δρόμου.
 • Τήρηση των αποστάσεων από τα άλλα οχήματα.
 • Προσπέρασμα ακινήτων εμποδίων και προπορευόμενων οχημάτων.
 • Σωστή προσέγγιση και σωστή διέλευση των σιδηροτροχιών.
 • Κατάλληλη κλίση σώματος και δικύκλου στις στροφές.
 • Σωστή αντίδραση σε συνθήκες κινδύνου.
 • Τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και ορθή χρησιμοποίηση εξαρτημάτων.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
 • Κατά την πρακτική εξέταση, ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στην ΟΜΑΔΑ Α, αν έχει επιτύχει σε όλες τις δοκιμασίες της.
 • Κατά την εξέτασή του στην πορεία αν αποτύχει έστω και σε μία από τις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Β, διακόπτεται η πρακτική εξέταση και ο υποψήφιος απορρίπτεται.
 • Επίσης ο υποψήφιος απορρίπτεται αν συγκεντρώσει περισσότερα από πέντε (5) συνολικά σφάλματα (Σ) στις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Γ ή δύο (2) σφάλματα (ΣΣ) σε μία (την ίδια και τις δύο φορές) από τις δοκιμασίες της ομάδας αυτής.
 • Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α μπορούν να γίνονται και μέσα σε ειδικά εξεταστικά πάρκα, εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος που ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή στους Ο.Τ.Α. και διατίθεται για το σκοπό αυτό.

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 

 • ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
 • ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ
 • ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
 • ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 • ΤΕΣΤ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

 • ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 • ΒΙΒΛΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
 • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ
 • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

tags : διπλωμα για 50cc σχολη οδηγησης ιεκ iek σχολες adeia odhghshs δίπλωμα οδήγησης sxoles διπλωμα οδηγησης diplwma αδεια οδηγησης μηχανης sxoles odigon αδεια οδηγησησ σχολες αθηνας τεστ για διπλωμα διπλωμα αυτοκινητου σχολες οδηγησης διπλωμα για μηχανη σχολες οδηγων εκπαιδευτησ οδηγων 125cc 50cc 50αρι adr idiotikes mathimata odhgon odigisis odigon sxoles sxolh sxoli test testdrive α1 αγωνιστικο αδεια αυτοκινητου αυτοκινήτου διεθνεσ δικαιολογητικα διπλωμα δίπλωμα ειδίκευσης εκπαιδευση εξετασεις επαγγελματικο ερωτησεις ιδιωτικα ιδιωτικες ιεκ καινουργιο κατηγοριας κατηγοριες κλαρκ κοστος λεωφορειου μαθημα μαθηματα μαθήματα μηχανακι μηχανη μηχανηματων μηχανης μοτοποδηλατου μοτοσυκλετας νεος οδηγηση οδηγησης οδήγησης οδηγων ποντοι σχολες σχολη ταξι τεστ τιμες φορτηγου